Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle informatie over een natuurlijke persoon die identificeerbaar is. Alle mogelijke informatie, ongeacht vorm en inhoud, die kan leiden tot de identificatie van een persoon valt hieronder. Het gaat hierbij niet enkel om persoonsgegevens die op elektronische wijze verwerkt worden, maar ook de verwerking van persoonsgegevens via papier valt onder deze privacyverklaring.

Met betrekking tot de administratieve gegevens van personen worden volgende gegevens opgeslagen. Deze door uzelf meegedeeld of deze die elektronisch worden uitgelezen van de elektronische identiteitskaart.

- Naam en Voornaam
- Adres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Rijksregisternummer
- eID nummer
- Taal
- Telefoonnummer
- Beroep
- Nationaliteit
- ICE (in case of emergency)

Actoren waarmee administratieve en medisch relevante gegevens worden uitgewisseld:
- Uzelf of uw wettelijke vertegenwoordiger
- De artsen binnen de huisartsenpraktijk De Kluit
- Secretariaat van specialist naar wie wordt verwezen om een afspraak vast te leggen
- Specialist geneesheren naar wie wordt doorverwezen (via verwijsbrief meegegeven met patiënt of elektronisch verstuurd naar de eHealthbox)
- Laboratorium met betrekking tot het kunnen opsturen van de factuur en om van het door het RIZIV opgestelde terugbetalingsregels te kunnen genieten
- Binnen de organisatie aan de secretaresse om betalingen voor de consultatie te kunnen afrekenen
- Adviserend geneesheer bij een aanvraag tot terugbetaling van specifieke medicatie
- Controlerend arts in het kader van de voorgeschreven arbeidsongeschiktheid
- Apotheker voor het correct afleveren van voorgeschreven medicatie
- Arts aangesteld door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid ikv meldingsplichtige ziektes
- Arts aangesteld door het FOD Sociale zekerheid voor bijvoorbeeld aanvraag parkeerkaart en tegemoetkomingen
- Door u opgegeven huisarts bij een consultatie ikv georganiseerde wachtdienst of bij het wijzigen van globaal medisch dossier (GMD) houder
- Mutualiteiten ikv getuigschriften verstrekte hulp

Gegevens worden opgeslagen op de computers van de praktijk en op de servers van het elektronisch medisch dossier (EMD), online agenda, servers van de overheid eHealth en het betalingsplatform. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk na inloggen. Corilus zorgt mee voor de beveiliging van de gegevens van het EMD en Doctena zorgt mee voor de beveiliging van de gegevens van het online afsprakenplatform. Alle computers in de praktijk zijn beveiligd met up-to-date beveiligingssoftware.

Alle gegevens worden verkregen via uzelf (uitlezen eid kaart, anamnese, bij het maken van een afspraak), uit fysiek onderzoek tijdens de consultatie, bijkomende onderzoeken en verkregen van specialisten.

De verkregen gegevens dienen om oa:
- op maat gemaakt advies, diagnostiek en behandeling aan u te kunnen leveren tijdens consultaties, huisbezoeken en telefonisch
- om u te kunnen contacteren
- afspraken voor u bij andere zorgverleners te maken
- andere zorgverleners over uw medische situatie op de hoogte te brengen
- om financiële verplichtingen te kunnen vervullen
- onze dagelijkse activiteiten te verbeteren

Gegevens van de patiënten worden bewaard voor ten minste de wettelijk verplichte bewaringstermijn.

U hebt het recht:
- een kopie te ontvangen (elektronisch of op papier) van uw volledige dossier met al uw administratieve en medische gegevens
- te vragen om uw administratieve gegevens te corrigeren
- de therapeutische relatie tussen de praktijk en uzelf in te trekken
- vragen te stellen over de verwerking van uw gegevens
- een klacht in te dienen bij de Privacycommissie

U hebt het recht om te weigeren uw gegevens te delen en op te laten slaan. Dit impliceert wel dat het doel van de gegevensinwinning dan niet kan worden verwezenlijkt. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vraag kan enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rust.

Alle gegevens worden zowel elektronisch als op papier met de grootste zorg bewaard en beschermd.

Indien er toch een lek van de gegevens zou plaatsvinden wordt de functionaris voor gegevensbescherming onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt volgend stappenplan uitgevoerd:
- Nakijken welke gegevens werden blootgesteld
- Contact opnemen met alle betrokken natuurlijke personen
- Nagaan hoe het lek is kunnen plaatsvinden en het dichten
- Melden aan de Privacycommissie
- Een stappenplan opstellen zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren
- Elk lid die invloed heeft op het ontstane lek inlichten over dit plan

Deze privacyverklaring is te verkrijgen bij het secretariaat van de praktijk en na te lezen op de officiële website.

Gegevens worden nooit gebruikt voor marketing doeleinden.

U wordt gevraagd om bij uw volgende consultatie of huisbezoek akkoord te gaan met deze privacy verklaring door middel van het uitlezen van uw eID.

Huisartsenpraktijk De Kluit is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op werkdagen op het telefoonnummer 089 69 79 00